Invite Scene - #1 to Buy, Sell, Trade or Find Free Torrent Invites

#1 TorrentInvites Community. Buy, Sell, Trade or Find Free Torrent Invites for Every Private Torrent Trackers. HDB, BTN, AOM, DB9, PTP, RED, MTV, EXIGO, FL, IPT, TVBZ, AB, BIB, TIK, EMP, FSC, GGN, KG, MTTP, TL, TTG, 32P, AHD, CHD, CG, OPS, TT, WIHD, BHD, U2 etc.

LOOKING FOR HIGH QUALITY SEEDBOX? LOOK NO MORE! EVOSEEDBOX.COM PROVIDES YOU BLAZING FAST & HIGH END SEEDBOXES | INSTANT SETUP & TONS OF FREE APPS | STARTING AT $5.00/MONTH!

spud65

User
 • Content Count

  6
 • Donations

  $0.00 
 • Joined

 • Last visited

 • Feedback

  0%
 • Points

  0 [ Donate ]

Community Reputation

0 Neutral

About spud65

 • Rank
  New Trader

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. nCorePromo írta 1 napja: FankaDeli - Szappanbuborék FankaDeli Csigákat gyűjtöttünk albuma közönségfinanszírozás által kel életre, egészen pontosan 480 ember által. Sokan közülük nCore tagok, tőlünk tudtak a gyűjtésről. Nekik köszönhető Fanka friss klipje is, amely a Szappanbuborék című dalhoz készült és az interneten először nálunk látható! Egyúttal el is indult FankaDeli következő albumára a gyűjtés, melynek címe Felhőtérkép lesz. ITT tudhatjátok meg a részleteket, hogy hogyan tudjátok támogatni és beszerezni az albumot! Köszönjük mindenkinek aki támogatja a hazai zene, film és játékkészítést! A klipet ITT nézhetitek meg. Letöltés: klip Compact Disco: Van az úgy Új dallal és klippel jelentkezett a Compact Disco! A slágervárományos Van az úgy a zenekar harmadik magyar nyelvű dala. A fiúk nemrég azt is elárulták, hogy ezen a vonalon akarnak most továbbmenni, és ezután is magyar dalokat fognak írni. A magyar szövegnek az is jellemzője, hogy kis országunkban többen értik, mint az angolt. Ám a zenekar nem arról híres, hogy szájbarágós, egyértelmű szövegeket írna, magyarul sem. A dalhoz készült klip pedig egy image klip lett, melyben egy táncosnő – Hajdú Laura – táncban jeleníti meg a dal által közvetített érzéseket, hangulatot, a zenekar pedig zenél. A Van az úgy klipje itt megtekinthető. Letöltés: klip mp3 lossless Somebody Call 911 Mikor az első EP-nk felkerült az oldalra, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, amit köszönünk nektek! A megjelenésünk óta több tehetségkutatón is részt vettünk, második helyezéseket elérve, a zsűrik építő kritikáival a zsebünkbe. Természetesen a legfontosabb kritika mindig a hallgatóké, ezért várjuk a hozzászólásokban a véleményeteket! Az új single címadó dala az I hear you mellett egy bulizósabb nóta is felkerült, amihez egy lyrics videót is készítettünk. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel az új dalainkat, reméljük sok örömteli percet okoz majd nektek. Letöltés: mp3 BASTARDS 2009-ben alakult rock&roll zenekar, mely kezdeti éveiben többnyire Motörhead, és egyéb feldolgozásokat játszott, majd később felvetődött saját dalok rögzítése is. A zenei megközelítés a nyolcvanas-kilencvenes évek rock/metal/punk gyökereiből táplálkozik. Komor, energikus zene született határozott világképpel és mondanivalóval, valamint határozott ellentéttel a külsőségek és a tartalom között. Ez lett a Revolver Night EP, ami 2015-ben jelent meg. Nincsenek trendek, és nincsenek szabályok, ez a legfontosabb irányelv. A lemez fizikai formában is megvásárolható a zenekartól. Letöltés: mp3 Benyák Zoltán - Az író és a lány Benyák Zoltán (Született: Budapest, 1976. június 4.) magyar író. Leginkább fantasy és szürrealista témájú munkáiról ismert. Főként regény és novella műfajában alkot. Emberközpontú, lélektani témái és fantasztikus hangulatai felismerhetővé teszik stílusát. Jonathan Cross álnéven 2007-ben jelenik meg első regénye a Veszett lelkek városa az Agenda Kiadó gondozásában. 2008-ban a Kvartett című regényért Zsoldos Péter díjra jelölik. 2011-ben más írókkal közösen jelenteti meg a Pokoli Szimfóniák című novelláskötetet. 2012-ben először publikál saját néven, egy történelmi művet, A háború gyermekét, amit a Historium kiadó jelentet meg. Ezt követi ebben az évben az Ars Fatalis című regénye, amiben a hétköznapokat ruházza fel csodával. A regényt jelölték KIMTE egyesület Magyar Fantasy díjára. 2013-ban Az idő bolondjai regény következik, ami abban az évben el is nyeri a Magyar Könyvek Viadalának Szépirodalmi díját. 2014 egy realista regényt hoz, a Csavargók dalát, amiben három hontalan talál egy szemétbe dobott csecsemőt. A mostani novellája, Az író és a lány, korábban még nem publikált írás az Ncore felületén jelenik meg először. Letöltés: Pdf Translate : FankaDeli - Soap bubble is brought to life by FankaDeli album snails collected from public funding, to be precise by 480 people. Many of them nCore members knew us in the collection. Thanks to them Fanka fresh clip, which made the song Soap bubble on the Internet and can be seen here first! At the same time it also started a collection FankaDeli next album, which will be titled Cloud Map. HERE you can know all the details that you know how to support and to purchase the album! Thank you to everyone who supported the domestic music, movie and game preparation! The clip ITT can watch it. Download: Clip Compact Disco: There is a so-new song and clip appeared on the Compact Disco! The tentative There's so hit the band's third song in Hungarian. The boys also revealed recently that this line they want to go further now, and will continue to write songs in Hungarian.The Hungarian text is also characteristic that some people in our country understand than English. But the band is not famous for being szájbarágós, clear texts would write, in English, either. The song made clip became an image clip of a dancer - Hajdu Laura - Displays dance mediated song feelings, atmosphere and the band plays music. A There is a so-clip in view. Download: clip mp3 lossless Somebody Call 911 When the first EP nk has been placed on the page, we received a lot of positive feedback, we thank you! Since the emergence of more talent we have participated, reaching second place in the jury constructive criticism into our pockets. Of course, the most important criticism is always the students, so we expect your opinions in the comments! The new single's title track I hear you bulizósabb with a song has been uploaded, which made a video of lyrics. Accept big, big love the new songs can, we hope you will cause a lot of joyful moments for you. Download: MP3 Bastards was founded in 2009 rock & roll band, which is the initial years of mostly Motörhead, and other processing required to be played later raised record their own songs as well. The musical approach of the eighties and nineties rock / metal / punk roots nourished. Komor, energetic music was a definite worldview and said nivalis supplier, as well as strong a conflict between outward appearances and content. It has become the Revolver Night EP, which appeared in 2015. There are no trends, and there are no rules, this is the most important directive. . The album can be purchased in physical form the band Download: MP3 Zoltan Benyák - The writer and her Benyák Zoltan (Born Budapest, June 4, 1976), Hungarian writer. Most works of fantasy and surreal theme known. Mainly creates novel and the short story genre. People-oriented, psychological themes and fantastic atmosphere make it recognizable style. Jonathan Cross in 2007 under the pseudonym appears on the first novel in the town of Agenda Mad Souls Publishing House. In 2008, the Quartet was nominated regényért Mercenary Peter fee. In 2011, jointly by the hell of Symphonies of short stories by other writers. First published in 2012 under a different name, a historical work, the child of war, which the publisher publishes Historium. This will be followed this year by the novel Ars Fatalis, which gives the everyday miracle. The novel was nominated for the Hungarian association KIMTE Fantasy Award. In 2013. The novel follows fools of time, which is to win the Hungarian Book of Fighting Nonfiction Award that year. 2014 brings a realist novel, The Hobo song, in which three homeless find a trash thrown infants. A recent short story, the writer and the girl, previously unpublished writing Ncore the surface appears first. Download: Pdf
 2. GT has a new lotto which is open to all members and is drawn every Saturday night at around 7pm uk time to enter go tohttp://gettorrents.org/tickets.php and read the rules before enter entry is free as long as you have got more then 100mb upload enter today for a chance to win
 3. 2015.11.23 - 关于应对春天无良挑衅和无视PT规则的公告 最近,某发布者在我天空发布了TrueHD次世代国语版《坚不可摧》,大家都知道,每个素材的 制作都是很辛 苦的,一般都应该得到制作者同意才能发布。这个资源的发布者发布时明确注明严禁转载提取发布, 但是最近,一 个ID叫“liumin”的人,不顾PT规则,公开提取本资源TrueHD次世代国语音轨发布 在春天论坛。 有几个本站会员前去跟帖投诉,希望管理员删除此贴子,没想到春天的管理员“125351715 ”(据说叫乡 村歌手)却将投诉者也一并禁言了,而且回复的理由也很乖张——“PT才是是恶意偷盗根源,你以 为你是谁,敢 来这撒野!”。我们知道之前有个“大师兄”也和春天有类似事件,更是闹得不可开交,春天在这一 点上的做法的 确是非常欠妥的。我们经过和春天的交涉无果,他们拒不纠正错误,这让我们感到非常失望。 鉴于此,出于对PT业界规则的维护,更是出于对素材作者、发布者的尊重和维护,我们在强烈谴责 和鄙视春天的 同时(尤其鄙视乡村歌手),做出如下回应: 1,既然春天如此不讲规则,那么,从今天开始,对于春天出的所有素材资源,我们将不经过同意任意 使用。 2,凡是有人到本站对此提出反对意见或是如乡村歌手所言“撒野”的,一律ban。 3,本站所有会员,都可以任意转载、加工、发布春天的任何资源。 后话:我们跟春天素无过节,也从没得罪过你们,我们不知道你们为什么要这么做,你们的行为让人 感到很痛心的 同时,也让我们为整个业界担 Translate 2015.11.23 - Announcement on coping spring unscrupulous provocation and disregard for the rule of PT More recently, a publisher in my sky has released the next generation TrueHD Mandarin version of "Unbreakable", we all know, the production of each clip is very hard, it should be produced generally agreed to publish. The publisher publishing resources clearly indicate forbidden to extract release, but recently, an ID called "liumin" of people, regardless of PT rules, disclosure of the resource extraction TrueHD tracks released in the spring of next-generation Mandarin forum. There are several site member to go thread complaint, want the administrator to remove this post, I did not expect spring administrator "125351715" (reportedly called the country singer) puts complainants also be banned on the grounds and reply also very perverse - "PT is the root of malicious theft, you think you are, dare to come this wildly!." We know that there is a "big brother" and also had a similar event in the spring, it is wrangling, spring practice this point is indeed very defective before. We passed and spring of fruitless negotiations, they refused to correct the error, which makes us feel very disappointed. In view of this, the rules for the PT industry to maintain, it is out of the material authors, publisher of respect and maintain our strong condemnation and contempt in the spring at the same time (especially despise country singer), made the following response: 1, since the spring, so the rules do not speak, then, starting today, for all the spring out of the material resources, we will not consent to any use. 2, someone who raised objections to this site or as country singer said, "run wild", should be ban. 3, all members of the site, can be arbitrarily reproduced, processing, publishing any resource spring. After the words: With spring element no holidays, but it never offend you, we do not know why you want to do, what you do feel very sad at the same time, let us also bear the entire industry
 4. 前言:考核,是我们所不愿意的,这也不是我们所追求的手段。我们已经在,并越来越好地为大家奉 献着资源,但 奈何酱油党和跑跑党太多,这完全违背了PT精神,我们相信,这也是大家所不愿意看到的。 PT的精神在于分享,我们着力打造的,是一个自由、分享、快乐的高清世界。过多酱油和跑跑党的存在 ,是阻碍 这一进程的根本原因。鉴于此,我们经过反复斟酌,决定开启本次考核,希望大家理解和支持。 在开启本次考核的同时,我们将开启为期3天的全开放自由注册,这也将是本站最后一次免新手考核 的开注。 以下,就本次考核和开放注册做一些说明。 第一部分,考核。 1,本次考核为增量考核,魔力值兑换无效。考核范围包括上传量、下载量和魔力值。 2,考核时间为一个月,即2015年12月1日零时—2015年12月31日24时。 3,考核对象:2015年11月30日之前注册的感冒(含)及以下等级所有会员。 4,考核增量:上传量:20G 下载量:20G 魔力值:2000 5,捐赠会员以及感冒以上级别免考核。 增量考核举例: 考核前,上传量为600G——考核后,应为620G以上。 考核前,下载量为500G——考核后,应为520G以上。 考核前,魔力值为3000——考核后,应为5000以上。 第二部分,开放注册 1,开放注册时间为3天,即2015年12月1日零时——2015年12月3日24时。 2,新注册会员,没有新手考核,这也是本站最后一次免新手考核的开放注册。 3,严禁注册马甲,凡是注册马甲者,连同主号一起ban,并永久性封IP。 4,新人注册后7天内无任何下载上传数据的,系统会自动删除账号。 Translate About Us incremental assessment and open enrollment notice (December 2015) Preface: Assessment, we do not want to, and this is not the means that we seek. We have, and getting better and better for everyone dedication of resources, but it is regrettable that running the party and party too much soy sauce, which is totally contrary to the spirit of the PT, we believe that this is also the wish to see. PT is to share the spirit of our efforts to build, is a free, shared, high-definition world happy. Running too much sauce and the party's existence, is the root cause hinder this process. In view of this, we have gone through repeated consideration, decided to open this assessment, I hope you understand and support. In turn this assessment, we will open the three-day wide open free to register, which will also be the last free site assessment novice open note. The following, on this assessment and open registration to make some explanation. The first part of the assessment. 1.This assessment increments assessment, magic value exchange invalid. The scope of examination including uploads, downloads and magic values. 2.Assessment period of one month, that is, at 0:00 on December 1, 2015 - December 31, 2015 24. 3.Assessment objects: Before November 30, 2015 registered a cold (inclusive) and below grade all members. 4.Assessment increment: Upload capacity: 20G / downloads: 20G / magic value: 2000 5.Donations and cold above the level of membership Free assessment.Incremental Assessment Example: before assessment, uploads after 600G-- assessment, should be 620G or more.Before assessment, downloaded after 500G-- assessment, should be 520G or more.Before the examination, assessment 3000 - the magic is, it should be at least 5,000. The second part, open registration: 1.Open enrollment time of three days, that is, at 0:00 on the December 1, 2015 - December 3, 2015 24. 2.The new registered members, no novice assessment, which is also the last time the site is open free registration novice assessment. 3.Non registered vest, vest those who registered, along with the main number ban together and permanently seal IP. 4.7 days after the new registered no download upload data, the system will automatically delete the account.